เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561

19 พฤศจิกายน 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

สำหรับการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวม 9 วัน 9 คืน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นประจำปี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าและเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สอบถามรายเอียดได้ที่
กองอำนวยการจัดงาน โทร.034-242143

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองอำนวยการจัดงาน โทร.034-242143


Top