ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

12 พฤษภาคม 2562 - 18 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียด

งานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์จากดอยขะม้อแห่ไปตามถนนอินทยงยศเลี้ยวเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อขึ้นประดิษฐานเพื่อฉลองสมโภช ส่วนพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เริ่มขึ้นตั้งแต่ เวลา 09.00 น.โดยจะเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เครื่องสักการะน้ำทิพย์จากดอยขะม้อไปตามถนนอินทยงยศเลี้ยวเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยแล้วประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าแพรแดงขึ้นสรงน้ำและห่มพระบรมธาตุ จากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันสรงน้ำองค์พระบรมธาตุฯ
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย นอกจากจะเป็นพิธีที่สำคัญทางจิตใจของชาวลำพูนและใกล้เคียงแล้วยังนับเป็นงานสมโภชที่สำคัญที่สุดของคนลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่ศรัทธาในพุทธศาสนาได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุหริภุญชัย โทร.089-955-2175 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร.053-510-243


Top