ที่นี่มีรัก @ สะพานขาวทาชมภู

14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

กิจกรรมนี้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว มีความรักความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ยั่งยืน และให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเน้นการให้บริการที่ประทับใจ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 นับว่าเป็นสัญลักษณ์รักนิรันดร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว คู่รักที่มีความสนใจสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ลงทะเบียนจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา หรือเทศบาลตำบลทาปลาดุก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-976637 หรือ 053-976305 ทั้งนี้คู่จดทะเบียนสมรสทุกคู่ จะได้รับของที่ระลึกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา โทรศัพท์ 053 976 637


Top