ประเพณีอัฐมีบูชา ( ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง )

26 พฤษภาคม 2562 - 26 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

รายละเอียด

ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
     เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตําบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเพณีนี้ชาวทุ่งยั้งได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ในสมัยก่อนถ้าปีใดมีปัญหาอุปสรรค ชาวบ้านยังไม่ว่างก็จะประชุมปรึกษาหารือขอเลื่อนเป็นปีต่อไป การจัดงานในระยะแรกๆ ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ในเฉพาะเขตบ้านทุ่งยั้งเท่านั้น และทำกันเฉพาะผู้ใหญ่โดยคิดว่าถึงแม้ไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาล ไม่เห็นองสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านจริงๆ แม้พระองค์จะได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วกว่าสองพันกว่าปี  แต่จิตใจของพวกเราก็ยังคงยึดมั่น อยู่ในหลักธรรมดาสอนของพระองค์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แม้ไม่ได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆก็ขอให้ เป็นองค์จำลอง ก็มีความชื่นชม ปลื้มปิติใจอย่างสุดซึ้ง ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ นี่คือ ความคิดที่ผู้เฒ่าผู้แก่พุทธศาสนิกชนชาวทุ่งยั้งถ่ายทอดให้ฟัง

ชมการแสดงแสง เสียง และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองสักการะพระบรมสารีริกธาตุแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ ใส่บาตรพระอสิติอัครสาวก(80รูป) กิจกรรมการแสดงบนเวทีการจัดมหรสพอื่นๆ การออกร้านค้าและการละเล่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โทรศัพท์ 055816595


Top