บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562

18 พฤษภาคม 2562 - 19 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด

บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562
ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562
ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ที่บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประเพณีที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสาน เป็นบุญประเพณีการขอฟ้าขอฝน เพื่อทำการเกษตรกรรม ในการเพาะปลูกข้าวประจำปี การจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน เป็นการสืบสานงานวัฒนธรรมผู้ไท เสริมสร้างความสมานสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของภาคอีสาน คือ ตัวกระบอกของบั้งไฟ ทำด้วยเหล็กบรรจุดินประสิว ยาวตั้งแต่ 3-6 เมตร และชิ้นประกอบอีกส่วนก็คือ ไม้ไผ่สานซึ่งล้อมรอบตัวกระบอกบั้งไฟ อันเป็นเอกลักษณ์ของบั้งไฟตะไลล้าน บั้งไฟตะไลจะมีการจุดจากกลางลำตัว โดยจะเจาะรูเชื้อเพลิงให้ออกด้านข้างลำตัวของบั้งไฟ ทำให้บั้งไฟหมุนขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว บ้านกุดหว้า เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตตะไล หมู่บ้านเดียวในประเทศไทย แต่ละปีก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นมา ด้วยทีมช่างทำตะไลยักษ์ที่มีความชำนาญและมีชื่อเสียง เริ่มจากการทำ บั้งไฟตะไลหมื่น เป็น บั้งไฟตะไลแสน และในที่สุดจึงได้มีการสร้างบั้งไฟตะไลขนาดใหญ่หรือ บั้งไฟตะไลล้าน แล้วเพิ่มหน่วยความจุดินประสิวมากขึ้นกลายเป็นตะไลสิบล้าน การแข่งขันตะไลในแต่ละรุ่น จะมีทีมงานเข้าไปติดตั้งที่ฐานจุด ในสนามการแข่งขันที่อยู่กลางทุ่งนา โดยมีกติกาเพื่อความปลอดภัยว่า เมื่อจุดแล้วทุกคนต้องวิ่งเข้ากำแพงดินที่เป็นแนวกำบังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หากใครไม่เข้ามาในเขตที่กำหนดไว้ จะถูกปรับให้แพ้ทันที ในส่วนกติกาการตัดสิน ว่าของใครขึ้นสูงที่สุด อยู่บนอากาศได้นานที่สุด เมื่อสุดแรงขับดินประสิวแล้ว ร่มชูชีพจะกางลงมาพร้อมกับตะไล คือ ผู้ชนะ ถ้าหากร่มไม่กาง ปรับแพ้ทันที การทำตะไลได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ชาวบ้านยังได้ร่วมกันบริจาคเงินงบสมทบในการสร้างบั้งไฟตะไลด้วย หากเทียบกับเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ไม่มากมาย เน้นความร่วมมือความปลอดสามัคคี ตลอดจนเป็นงานประเพณีที่ปลอดเหล้าด้วย

วันที่เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
 เวลา 09.00 น.
- การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง
- รับศรัทธาคณะต้นกัลป์จากหมู่บ้านต่างๆ (ณ วัดกกต้อง)
  เวลา 10.30 - 11.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยและพระสงฆ์อนุโมทนา
 เวลา 13.00 น.
- ขบวนแห่บั้งไฟทุกขบวนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สนามหน้าอาคารอุทยานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน
 เวลา 13.30 น.
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
- พิธีเปิดงานการแสดงวิถีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน ณ สำนักงาน ทต.กุดหว้า
- ชมการแสดงฟ้อนบวงสรวงพญาแถน (ผู้แสดง 700 คน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
- นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวต้อนรับ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเชิญชวนเที่ยวชมงานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน)
- นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้าประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวปราศรัย และกล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธีลั่นฆ้อง
- จุดบั้งไฟตะไลเล็กพิธีเปิด 9 บั้ง
 เวลา 14.30 น.
- เคลื่อนขบวนแห่บั้งไฟและวิถีวัฒนธรรมผู้ไททั้ง 7 ขบวน ไปตามถนนสมเด็จ - มุกดาหาร เลี้ยวซ้ายออกถนนสมานมิตรจุมจัง เวลา 21.00 น.
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ณ เวทีกลางรำวงย้อนยุควัดกกต้องกุดหว้า
- ชมการแสดงทางวัฒนธรรมมหกรรมรำวงย้อนยุค สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
 เวลา 07.00 น.
- ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า
 เวลา 08.00 น.
- ชมการแข่งขันการจุดบั้งไฟตะไลแสนขึ้นสูง (60 บั้ง)
- ชมการจุดบั้งไฟตะไลสองล้าน และบั้งไฟตะไลสิบล้านบูชาพญาแถน (4 บั้ง)
 เวลา 17.00 น.
- มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันบั้งไฟตะไลแสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7714-5


Top