งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

16 พฤษภาคม 2562 - 22 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด

งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2562
ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
- กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู
- ผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอตั้งขบวนแห่บริเวณลานจอดรถ (ขบวนธุง/เครื่องบวงสรวง)

เวลา 16.00 น.
- ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางมาถึง

เวลา 16.30 น.
- เคลื่อนขบวนไปยังพระธาตุยาคู
- พิธีเปิด
- นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- พิธีทานธุง
- พิธีบวงสรวง
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 19.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นตันไป
- กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธง
- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลา

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
- กิจกรรมประกวดธุง

เวลา 14.00 น.
- ชุมชนบ้านเสมา แห่บั้งไฟรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม

เวลา 16.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวทีตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 19.00 น.
- การแสดง แสง สี เสียง

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
เวลา 06.30 น.
- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพระธาตุยาคู
- พระสงฆ์ 65 รูป ถึงบริเวณพิธี

เวลา 07.30 น.
- ประธานมาถึงบริเวณพิธี
- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าพระธาตุยาคู (พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป)

เวลา 08.30 น.
- กิจกรรมทะเลรง / สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด / ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 09.00 น.
- ขบวนบั้งไฟ รำกลองยาวของชาวบ้านแห่รอบพระธาตุยาคู (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)
- จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)

เวลา 10.00 น.
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู

เวลา 11.30 น.
- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ อำเภอทุกแห่ง ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู
- ตั้งขบวนสักการะหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู

เวลา 14.30 น.
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

เวลา 14.39 น.
- รถอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงยังบริเวณทางเข้า
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสู่ขบวน
- เคลื่อนขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน พร้อมขบวนเครื่องสักการะตามเส้นทางที่กำหนดไปยังบริเวณลานพระธาตุยาคู
- ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นยังบุษบกที่จัดเตรียมไว้
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานในพิธีกลับมายังที่นั่งรับรอง
- ขบวนเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ และ อปท. ในเขตอำเภอกมลาไสย จำนวน 18 ขบวน เข้าประจำยังจุดที่กำหนด
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาองค์พระธาตุยาคู และถวายเครื่องสักการะบริเวณด้านหน้า
- ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานประจำที่นั่ง
- ขบวนนางรำจำนวน 1,000 คน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลานพิธี
- การแสดงชุด วิสาขปุณณมี ศรีนคราฟ้าแดดสงยาง
- รำบูชาพระธาตุยาคู ชุดฟ้อนกัลยาบูชาธุง สืบสานตำนานพระธาตุยาคู จำนวน 1,000 คน
- พราหมณ์ (ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ) นำกล่าวคำบูชาและคำถวายน้ำสรงพระธาตุ
- วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านหมายรับสั่ง
- ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานลงจากบุษบก (พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา)
- ประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุยาคู
- ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำคณะฯ แห่ผ้าห่มพระธาตุเวียนรอบองค์พระธาตุยาค 3 รอบ แล้วนำผ้าห่มองค์พระธาตุ
- พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำพระธาตุ และเวียนเทียนรอบพระธาตุ
- ประธานในพิธี กราบสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 17.30 น.
- ประชาชนพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีปฏิบัติธรรม ณ บริเวณพระธาตุยาคู

เวลา 18.20 น.
- พระสงฆ์ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (10 รูป)

เวลา 18.30 น.
- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
- กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู/

เวลา 16.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)

เวลา 17.00 น.
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 16.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 16.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)

เวลา 17.00 น.
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง
- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ
- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง
- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 16.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.
- การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นตั้นไป
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

หมายเหตุ
1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกาย
2.1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิด การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลืองสุภาพสตรี นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง
2.2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู (ช่วงบ่าย)
- ประธานในพิธีและข้าราชการที่ร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานแต่งเครื่องแบนปกติขาว ประชาชน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลือง สุภาพสตรี นุ่งผ้าชิน ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง
2.3 วัน / เวลา นอกจากข้างตัน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน ชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง หรือชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5


Top