มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจำปี2560 ครั้งที่32

3 กุมภาพันธ์ 2560 - 12 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯและเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

รายละเอียด

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม

หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจา ปี2560ครั้งที่32 ระหว่างวันที่ 3 – 12กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯและเขื่อนเรียงหิน

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัด ชัยนาท ประจำ ปี2560 นับเป็นปีที่32 ซึ่งได้มีการริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก

ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2529 เนื่องจากหุ่นฟางนก นับ เป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือพื้นบ้านชัยนาท ที่รู้จักกันดีเพราะราษฎรส่วนใหญ่ในจังหวดชัยนาทมีอาชีพ

ทำนา เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งและส่งขายแล้ว จะมีฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก พี่น้องเกษตรกรชาวชัยนาท จึงนำเส้นฟางเหล่านี้

มาประดิษฐ์เป็นหุ่นฟางนกในรูปแบบต่างๆ ประดับ ประดาตามถนน หรือตามแมกไม้

ข้างๆ บ้านเรือนของตน จนกระทั่ง ในที่สุดกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด

ชัยนาท และนา มาสู่การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัด ต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน

ในการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก ตลอด30 ปีเศษที่ผ่านมาจุดเด่น

ของงาน คือ หุ่นฟางนกขนาดใหญ่ขนาดไม่ต่ำ กว่า 3 เมตร ซึ่งหน่วยงานราชการ

ภาคเอกชน และกลุ่มชาวบ้านในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8อำเภอร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้น

เพื่อส่งเข้าประกวดโดยจะติดตั้งหุ่นฟางนกเหล่านี้บนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

การประกวดหุ่นฟางนกแบ่งเป็นประเภทหุ่นฟางนกสวยงาม และประเภทหุ่นฟางนกไฮเทคจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง

จังหวัด ในวันแรกของงานในช่วงเย็น เมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว คณะกรรมการจะนา หุ่นฟางนกที่เข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท ไปตั้งในสนามกีฬาเฉลิม

พระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัด ในลักษณะจัดเป็นสวนป่าและสวนดอกไมน้านาพันธุ์ประดับ ตกแต่งด้วยแสง สีตระการตาและวัสดุอุปกรณ์อย่าง

สวยงาม มีมุมถ่ายรูปเซลฟี่ ให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจได้รอบบริเวณงาน

กิจกรรมที่สำคัญ

(1) พิธีบวงสรวง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2560 เวลา 08.00 น. เริ่มจุดที่1ศาลหลักเมือง จุดที่2 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

หน้าศาลากลางจังหวัด และจุดที่3 ภายในสวนนกชัยนาท

(2) ขบวนแห่หุ่นฟางนก วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2560 เวลา 16.00 น. จากสี่แยกแขวงทางหลวงชัยนาท (ถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท)

ไปตามเส้น ทางถนนวงษ์โต ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ไปสิ้นสุด ที่ตลาดคลองถม หรือหน้าโรงเรียนจีน (มูลนิธิชัยนาทการกุศล)ขบวน

แห่จะตกแต่งหุ่นฟางนกที่มีความสวยงามตระการตาและขบวนวฒั นธรรมพ้ืนบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

(3) พิธีเปิดงานวันศุกร์ที่3 กมุภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.

(4) การออกร้านสกุณากาชาด ตั้งอยบูริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจะมีการจา หน่ายบัตรสกุณากาชาด บัตรละ20 บาท เพื่อตักไข่สกุณา

กาชาด1 บัตรจะได้รับไข่ที่บรรจุรางวัลอยู่ในไข่ลูกนั้น ซึ่งผู้ซื้อบัตร มีโอกาสถูกรางวัลตั้งแต่รางวัลเล็กถึงรางวัลใหญ่ได้เช่น จักรยานยนต์

ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพัดลม รถจักรยาน เป็นต้น ร้านเริ่มเปิดขายบัตร สกุณากาชาดเวลา16.00 น.และยังมี

การออกสลากกาชาดการกุศล ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้จา หน่ายสลากกาชาดการกุศล ฉบับละ100 บาท และจะทำการออก

รางวัลสลากกาชาดการกุศล ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา20.00 น. ณ เวทีกลางร้านสกุณากาชาด ซึ่งมีรางวัลมากมาย สำหรับผู้ที่ซื้อสลากกาชาด

การกุศล

รายละเอียดรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รถยนต์กระบะ TOYOTA Hilux Revo รุ่น Smart Cab2.4J Plus

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รถจักรยานยนต์

รางวัลที่ 3 มี 5 รางวัล โทรทัศน์สีจอ LED ขนาด32 นิ้ว

รางวัลที่ 4 มี 5 รางวัล ตู้เย็น ขนาดไมต่ำ กว่า 6คิว

รางวัลที่ 5 เลขท้าย3 ตัว หมุน 1ครั้ง มี30 รางวัล รถจักรยาน

และรางวัล รถยนต์กระบะ TOYOTA Hilux Revo รุ่น Smart Cab2.4J Plus จะจับรางวัล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา20.00 น. สา หรับการซื้อสลากกาชาดการกุศล สามารถซื้อได้หน้ร้าน สกุณากาชาด ตั้งแต่วัน ที่3-11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.

(5) การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น เสรีรุ่งสว่าง,ผ่องศรีวรนุช, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, เอิร์นเดอะ สตาร์,กล้วยอาร์สยาม,

หญิง ธิติกานต์ ชมฟรีทุกคืน

 (6.) กิจกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่น การแสดงวีถิไทยและวัฒนธรรมไทย บนเวทีกลาง สนามกีฬาฯและเวทีร้านสกุณากาชาด การนมัสการ

รูปหล่อหลวงปู่ ศุข ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองชัยนาท สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าเกษตร

ราคาถูก มีร้านค้ากว่า 60 บูธ


Top