บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม

11 มีนาคม 2560 - 11 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 

รายละเอียด

นางสาวสมฤดีจิตรจง ผ้อูา นวยการภูมิภาคภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงาน “บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวนลุมพินีและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ เพื่อส่งเสริมให้สวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำคัญ ด้วยมีชื่อตาม ลุมพินีวัน ที่ ประสูติขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นสถานที่จัด กิจกรรมทางพุทธศาสนา เชิญชวนให้คนในเมืองและผู้มาใช้บริการสวนลุมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ ใส่บาตรข้าวเหนียววิถีไทยอีสาน ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้วัฒนธรรมอีสาน และงานบุญประเพณีสำคัญ

ททท. กำหนดจัดกิจกรรมงาน “บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๕-๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยมีพระสงฆ์บิณฑบาต จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งสวดมนต์และปรารภธรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมสาธิต การจัดท าพิธีเสีย เคราะห์หรือสะเดาะห์ตามแบบโบราณอีสาน เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดมานับร้อย ๆ ปี และเป็นศูนย์รวม ศรัทธาของชุมชนวัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น โดยมีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยปัด เป่าสิ่งไม่ดี เพิ่มความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้เข้าสู่ปีใหม่อย่างสดใสไร้อุปสรรค ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ทำขึ้นทุกวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ที่ถือเป็นวันเริ่มต้นประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านสาวะถี ส่วน ความหมายในพิธีกรรมเสียเคราะห์ของชาวบ้านสาวะถี หมายถึง การท าให้เคราะห์ที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ไม่ เป็นมงคลในชีวิตหมดสิ้นไป ด้วยการจัดท าเครื่องบูชาพระเคราะห์ให้หายจากเคราะห์ สิ่งแรกที่ขาด ไม่ได้คือ เทียนตามแบบโบราณ ก าหนดสิ่งของอื่น ๆ เช่น ข้าวด า ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวตอก ดอกไม้ นำ้ส้มป่อย ทุ่งช่อ ทุ่งชัย ฝ้ายแดง ฝ้ายด า ฝ้ายขาว ฝ้ายเหลือง ด้ายสายสิณจน์รองโทง เป็นต้น บรรจุ ลงในกระทง หรือโทง 4 แจ (สี่เหลี่ยม) ขนาดกว้างยาวประมาณ 1 ศอก ที่ทำจากกาบกล้วยและคั่นแยก ออกเป็น 9 ห้อง โดยในครั้งนี้ ททท. จะประชาสัมพันธ์โปรแกรม นำเที่ยวเพื่อเข้าร่วมงาน “บุญ สงกรานต์อีสานแซ่บนัว” และได้ร่วมในพิธีเสียเคราะห์ที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วย โดยหวังว่ากิจกรรมสาธิตกระทงเสียเคราะห์นี้ จะแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้

จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคมนี้ และติดตามเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯTop