NIGHT AT THE MUSEUM 16-18 ธันวาคม

16 ธันวาคม 2559 - 18 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดงาน

16 พิพิธภัณฑ์

รายละเอียด

การจัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที 16-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 22.00 น. โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที เกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้แก่ 1) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3) พิพิธบางล่าพู กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 4) พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 5) มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส่านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส่านักนายกรัฐมนตรี 6) หอศิลป์ร่วมสมัยราชด่าเนิน กระทรวงวัฒนธรรม 7) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 8) ท้องฟ้าจ่าลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 10) พิพิธภัณฑ์ต่ารวจ วังปารุสกวัน กระทรวงมหาดไทย 11) พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา 12) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 13) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14) แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 15) สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16) อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 17) กรุงเทพมหานคร 18) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 19) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีดังนี้ 1. มิวเซียมสยาม (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) จัดงาน Night at The Museum ในรัชกาลที่ 9 พร้อมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยน่าเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และจัดแสดงสิ่งของที่จัดท่าขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสพิเศษต่างๆ ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนา และฉายภาพยนตร์/สารคดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจที่หาดูได้ยาก โดยการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 2. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด่าเนิน สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้าเพื่อแสดงความไว้อาลัยและน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นอัครศิลปิน และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมน้อมร่าลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทย รวมทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ผลงานจากศิลปินที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงตั้งแต่ปี 2517 - ปัจจุบัน และนิทรรศการดาวเด่นบัวหลวง ประกอบด้วย ผลงานภาพวาด `70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย` ของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จาก 33 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 4. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดงาน Night Museum At Nitasrattanakosin สืบสานสมานมิตร เพื่อน้อมร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสัมผัสบรรยากาศรื่นรมย์ในยามค่่าคืนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผ่านการจัดนิทรรศการสืบสาน สมานมิตร เทิดพระเกียรติและน้อมส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยน่าเสนอแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องนิทรรศการทั้ง 9 ห้อง 5. พิพิธบางล่าพู จัดงาน Night at the museum 2 ผ่านนิทรรศการเสน่ห์บางล่าพู ธนารักษ์คู่ชุมชน เพื่อน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อกรมธนารักษ์ และปวงประชาชาวบางล่าพู พร้อมจัดกิจกรรมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เสวนาจากผู้ที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และWorkshop การท่างานฝีมือประดิษฐ์ 6. พิพิธภัณฑ์เหรียญ ร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดนิทรรศการพิเศษร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อน่าเสนอเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมวาดฝันปั้นยิ้ม โดยร่วมตอบค่าถามเกี่ยวกับนิทรรศการและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 7. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานอยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่่า... เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน่าเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการอยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่่า ที่น่าเสนอแนวคิด `บ้านแห่งความรัก` และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 พร้อมฉายภาพยนตร์ ส่วนพระองค์และภาพยนตร์หายากในรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม 7 Wonders โดยการเชิญชวนประชาชนผู้เข้าชมร่วมตามหา 7 สิ่งต้องห้ามพลาดภายในงานนิทรรศการ 8. สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Dusit Evening Zoo...ยามเย็นเดินเล่นเขาดิน ประกอบด้วย กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมชีวิตสัตว์ในยามค่่าคืน ชมโรงช้างต้นที่คุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ช้างเผือกเชือกแรกของรัชกาลที่ 9 ชมลิงแสมทรงเลี้ยง ที่พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิต (ที่มาของโครงการพระราชด่าริส่าคัญ คือโครงการแก้มลิง) และฟังค่าบรรยายความเป็นมาขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9. ท้องฟ้าจ่าลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านงานนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเล่าเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด่าเนินและเป็นองค์ประธานเปิดท้องฟ้าจ่าลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรม STEM ศึกษา เน้นการเรียนรู้ในพระอัจริยภาพด้านการประดิษฐ์ของรัชกาลที่ 9 เช่น กังหันน้่าชัยพัฒนาและเรือใบมด และดูดาวในโดมท้องฟ้าจ่าลอง ตั้งกล้องดูดาวในยามค่่าคืน 10. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร โดยจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ น่าเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด่าริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ และแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การเข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดงหุ่นจ่าลองเหตุการณ์ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ต่ารวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และการแสดงไฟประดับอาคาร พร้อมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัย บรรยายเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการชมไฟประดับอาคารยามค่่าคืน 11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี...ดูดาวฟรี ท่าดีเพื่อพ่อ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อบอกเล่าความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดาราศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย บอกเล่าความเป็นมาของดาราศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการดาราศาสตร์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินผ่านนิทรรศการระบบสุริยะ และการส่ารวจอวกาศ พร้อมการจัดกิจกรรม NARIT Public Night ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ฟังบรรยายการดูดาวเบื้องต้น แนะน่าวัตถุท้องฟ้าภายในท้องฟ้าจ่าลอง ดูดาวและสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 12. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จัดงานกองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท พร้อมแสดงนิทรรศการ กองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท น่าเสนอความสนพระทัยด้านกิจการบินตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กิจกรรมจัดแสดงและสอนประดิษฐ์เครื่องบินพระราชพาหนะด้วยกระดาษ 13. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ สาขา เอสพลานาด รัชดา จัดงานอัครศิลปิน ผู้ให้ ไม่สิ้นสุด ผ่านนิทรรศการอาร์ท อิน พาราไดซ์ เพื่อน้อมร่าลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโปสการ์ดของพ่อ 14. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการสรรพชีวิตใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร น่าเสนอการแสดงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่ได้รับพระราชทาน และนิทรรศการถวายงานผ่านเลนส์ จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพถ่าย exclusive ภายในพระบรมมหาราชวังโดยศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ และคณะ 15. แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม ม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัดนิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ : ดุริยกษัตรา น่าเสนอพระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ : จารีตประเพณี ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ เล่าเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการไว้ทุกข์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมการจัดกิจกรรมมาลัยถวายอาลัยรัก เปิดสอนร้อยมาลัยและการจ่าลองการแต่งกายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต และการสาธิตงานดอกไม้สดของสตรีชาววัง พร้อมกิจกรรมมาลัยถวายอาลัยรัก เพื่อเข้าร่วมการฝึกร้อยมาลัย ข้าทุกข์ใหญ่ จ่าลองการแต่งกายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต สาธิตงานดอกไม้สดของสตรีชาววัง 16. พิพิธภัณฑ์ต่ารวจ วังปารุสกวัน จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจต่ารวจไทยทั่วทั้งหล้า และนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในต่าหนักจิตรลดา และวังปารุสกวัน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และกิจกรรมเปิดให้เข้าชมต่าหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในยามค่ำคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U และ www.facebook.com/MuseAndLearn2U


Top