งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์ประจำปี 2560

12 เมษายน 2560 - 12 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณลานพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ อำเภอดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยอัญเชิญพระพุทธรูปนวราชบพิตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำและสักการะไปตามถนนไชยานุภาพและถนนปราบไตรจักร พร้อมทั้งร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และถวายน้ำสรงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. 035 – 591240 ต่อ 502 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี 91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880 e-mail: tatsuphan@tat.or.th


Top