ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา

7 กรกฎาคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาของหมู่บ้านต่าง ๆ, การประกวดธิดาเทียน, การจำหน่ายสินค้า OTOP, สินค้าทางการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอห้วยกระเจา โทร. 034 650074, 034 650148


Top