งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561

27 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

รายละเอียด

งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน โดยใช้ชื่องานว่า “งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561” ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เน้นความพอเพียง ประหยัดและเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตของกลุ่มออกมาจำหน่าย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

กิจกรรมที่สำคัญภายในงานตลอด 10 วัน 10 คืน ประกอบด้วย การออกร้านค้า OTOP 13 อำเภอ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด กิจกรรมบนเวทีกลาง ประกอบด้วยการประกวดนางสาวลำปาง ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของเด็กและเยาวชน ประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น การแสดงเทิดพระเกียรติ การประกวดธิดาช้าง เป็นต้น ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีการแสดงของจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทร. 054222214


Top