งานบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม

9 ธันวาคม 2560 - 10 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

รายละเอียด

กิจกรรมบาเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม”
ในวันเสาร์ที่ ๙ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X -
Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไ
ปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนาไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป
กิจกรรมสำคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ 
พระอาจารย์สมภพโชติปัญโญ นาภาวนาตลอดทั้งคืนวันเสาร์ที่ ๙ จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ต่อด้
วยกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอ ธา
ตุพนม จะนาข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทาบุญตัก
บาตร สะท้อนอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่
มบุญอิ่มใจ ผ่านงาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” และขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติ
บูชาพระธาตุพนม ได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุตามวันเกิดในอำเภอต่
าง ๆ ของจังหวัดนครพนม ได้อีกด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวสาน.com 
ททท. สำนักงานนครพนม 0 4251 3490-1 และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 0 2936 2800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานนครพนม 0 4251 3490-1 และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 0 2936 2800


Top