Amazing Thai Taste Festival

8 มิถุนายน 2561 - 10 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 5 – 7, บริเวณลานฮาร์ดร็อคและร้านสีฟ้า กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival เพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับการจัดงานเทศกาลอาหารสู่ระดับสากล เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย (Gastronomy) สนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ ในการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนสร้างแบรนด์ของอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทยในแต่ละท้องถิ่น ให้เป็น Premium Product โดยให้มหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival เป็นเทศกาลเปิดตัวงานเทศกาลอาหารอื่น ๆ ที่หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจะดำเนินการจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season)

บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 5 – 7, บริเวณลานฮาร์ดร็อคและร้านสีฟ้า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-21.00 น.

กิจกรรมภายในงาน
1. การจำลองบรรยากาศ เส้นทางวัตถุดิบ และวัฒนธรรมด้านอาหารของแต่ละภูมิภาค
2. การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง 
3. กิจกรรมเวิร์คชอปด้านอาหาร และเรียนรู้การทำเมนูดังในต่างแดน
4. การออกร้านจำหน่ายอาหาร จากร้านดังในกรุงเทพ ร้านเด่นจาก 5 ภูมิภาค ร้านค้าพันธมิตรประชารัฐ และร้านจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Start up)
5. การจำหน่ายสินค้าทำมือจากคนรุ่นใหม่
6. กิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินดารา และการเล่นเกมส์ชิงรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสร้างสรรค์กิจกรรม 0 2250 5500 ต่อ 3465-8 TAT Call Center 1672


Top