งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง

10 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

งานบูชาดาวนพเคราะห์
ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง
วันที่ 10 - 19  กุมภาพันธ์ 2560
วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์
    ประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 180 ปี ที่ยังคงความเป็นแบบแผนดั้งเดิมของ ถึงพร้อมทั้งจารีตที่รักษาไว้ จนเป็นงานอันเป็นเอกลักษณ์วัดเขตร์นาบุญญารามตามความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงของเดือนแรกของปีตามปฏิทินของ อนัม-จีน ซึ่งจะตรงกับประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี เป็นงานพิธีที่จัดเป็นเทศกาล โดยมากจะจัดพิธีประมาณ 5 วันหรืออาจมากกว่านั้นตามความเหมาะสม
    ในช่วงวันแรกของพิธีพระสงฆ์อนัมนิกายจะทำการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดพิธีในช่วงเวลาเช้าและสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันที่สองของงานในตอนค่ำพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับบรรดาผู้ที่มาทำบุญ โดยการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วจึงมีการถวายเทียน หรือจุดเทียนตามแต่ เพศ และอายุว่าเกิดในปี นักษัตรใด เพื่อที่จะนำไปตรวจว่าในปีนี้ “ดาวนพเคราะห์”พระองค์ใดเข้ามาเสวยอายุ ซึ่งจะมีคุณและโทษที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการจุดเทียนเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของดวงดาวนั้น ๆ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
ซึ่งในระหว่างพิธีจะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาตามความเชื่อแก่เทพยดาต่าง ๆ พร้อมกันกับเทพดานพเคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งเสวยอายุประจำปีของมนุษย์ เครื่องสักการะบูชา  ได้แก่ เจไฉ่ (หมายถึง อาหารเจแห้ง อันประกอบไปด้วย เห็ดหอม วุ้นเส้น ดอกไม้จีน เห็ดหูหนู และฟองเต้าหู้) ผลไม้ และน้ำสะอาด เพื่อนำมาทำน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 17.00 น. ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม
เวลา 16.00 น.    เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ขึ้นเกี้ยว
เวลา 17.09 น.    ขบวนบูชาดาวฯ เริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดเขตร์นาบุญญาราม       
เวลา 18.09 น.    เริ่มพิธีอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ ประทับ ณ แท่นพิธีบูชาดาวนพเคราะห์
เวลา 19.09 น.    พิธีเปิดงานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม
เวลา 19.29 น.    ร่วม พิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมบารมีแห่งแผ่นดิน

โดยมีมูลเหตุของการประกอบพิธีบูชาดาวนี้มาจาก ความเชื่อที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่า เทพเจ้าประจำดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ โดยภาษาญวนเรียกว่า “กึ้วว่าง” แปลว่า 9 พระองค์ ได้แก่                                        
องค์ที่ 1  พระอาทิตย์  (ไท่เยือง)
องค์ที่ 2  พระจันทร์   (ไท่อ็อม)
องค์ที่ 3  พระอังคาร  (หมอกดึ๊ก)
องค์ที่ 4  พระพุธ   (หวาดึ๊ก)                                 
องค์ที่ 5  พระพฤหัสบดี (โถดึ๊ก)
องค์ที่ 6  พระศุกร์  (ไท่บัด)
องค์ที่ 7  พระเสาร์ (ถีดึ๊ก)
องค์ที่ 8  พระราหู  (ราโห้ว)
องค์ที่ 9  พระเกตุ  (เก้โด่)
ซึ่งตามความเชื่อของมหายานแล้วนั้น ทั้ง 9 ดวง เป็นดาวที่มนุษย์ปุถุขนผู้หนึ่งผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติทำความเคารพสักการะและ ได้นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ตามพระคัมภีร์นพเคราะห์นี้แล้วจะได้เป็นการต่ออายุหรือเพิ่มอายุให้ยืนยาวนานตามความเชื่อ และเป็นการขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล รวมทั้งปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับตัวเอง ทั้งชาตินี้และชาติหน้า โดยเทพยดาทั้ง 9 พระองค์นี้ ในความเชื่อทางฝ่ายมหายานได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าไปสู่ปรินิพพานได้ทรงแผ่บารมีความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ไว้มาก ครั้นเมื่อปรินิพพานไปแล้วนั้นจึงได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ และได้ปฏิญาณตน ไว้ว่าจะแผ่เมตตาไปให้แกสรรพสัตว์ที่เกิดในโลกนี้นานถึง 4 กัลป์ ได้มีการผูกโยงเรื่องราวมาถึงพระศากยมุนีพุทธเจ้าว่า พระองค์ได้ตรัสให้มนุษย์สำนึกในบุญคุณของดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ และหากมีจิตใจเลื่อมใสเคารพแล้วก็ให้จัดพิธีบูชาในระหว่าง ขึ้น 1-8 ค่ำ เดือน 1 ของจีน ซึ่งตรงกับเดือน 3 ของไทย และขึ้น 1-7 ค่ำเดือน 7 ของจีน ซึ่งตรงกับเดือน 9 ของไทย และ ขึ้น 1-9 เดือน 9ของจีน ซึ่งตรงกับเดือน 11 ของไทย (หากแต่การจัดงานบูชาดาวฯ ของทางอนัมนิกายนั้น ทำพิธีนี้เฉพาะในระหว่าง ขึ้น 1-8 ค่ำเดือน 1 ของจีนเท่านั้น)
ซึ่งการบูชาดาวนพเคราะห์ดังกล่าวจึงมีความเชื่อกันว่าจะก้อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองซึ่งถึงยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนยาวนาน ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้ และส่งแก่บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักความเชื่อของมหายาน ที่กล่าวว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์นั้น จะคอยดูแลปกครองและรักษาให้ได้ซึ่งความสุขความเจริญโดยทั่วกัน จึงเป็นเหตุให้งานบูชาดาวนพเคราะห์ประจำปีนั้น มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   
และเมื่อปี 2558 ถือเป็นหนึ่งปีพิเศษ ด้วยเป็นปีแรกในรอบ 180 ปี ที่มีการสร้าง “องค์จำลองของดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการเบิกเนตรตามประเพณีอนัมนิกายแบบโบราณ จากนั้นจะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเป็นองค์ประธานในพิธี และขบวนแห่ออกประทานพรรอบเมืองจันทบุรี อย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยขบวนสิงโตมังกร เองกอ ขบวนธงอวยพร ล่อโก๊ว และ    ทุกท่านจะได้กราบไหว้สักการบูชา “ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์” ที่จะประทับเหนือเกี้ยว เสด็จออกประทานพรเป็นปฐมฤกษ์
ในปี 2560 นี้การจัดงานตลอดงานทั้ง10 วัน (วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2560) สาธุชนสามารถถวายเทียนอายุวัฒนะ บูชาพะเก่ง (ถวายพุทธฎีกา) เพื่อความเป็นมหาศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งรับผลไม้ทิพย์ ขนมมงคล และเส้นหมี่เสริมอายุวัฒนะ กลับไปรับประทานเพื่อความเป็นมงคล หรือท่านใดที่เป็นปีชง ก็สามารถที่จะทำพิธีแก้ปีชงตามธรรมเนียมโบราณ กับ องค์ไท้ส่วยเอี๊ย ได้ตามความศรัทธา ทั้งมวลคือ ความยิ่งใหญ่ และเอกลักษณ์ที่ชาวจันทบุรีภาคภูมิใจ “พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม”ขบวนบูชาดาว
ประกอบด้วย ขบวนต่างๆ 19 ขบวน จำนวน ผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 2,500 คน เรียงลำดับขบวนดังนี้
1. พระสวดมนต์ให้พร
2. ขบวนมังกรและสิงโต
3. ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง) และป้ายเจ้า
4. ขบวนธงคำอวยพร
5. ขบวนล่อโก๊ว (เครื่องดนตรีจีน)
6. ขบวนธงญวนโบราณ
7. ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว
8. ขบวนพระอาทิตย์
9. ขบวนพระจันทร์
10. ขบวนพระอังคาร
11. ขบวนพระพุธ
12. ขบวนพระพฤหัส
13. ขบวนพระศุกร์
14. ขบวนพระเสาร์
15. ขบวนพระราหู
16. ขบวนพระเกตุ
17. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิด
18. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีตาย 
19. ขบวนผู้ศรัทธา (แบ่งตามองค์ดาวฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TAT Contact Center โทร.1672


Top