วันช้างไทยและสะโตกช้าง ลำปาง

12 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

งานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานวิถีล้านา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
    กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์และสวดบังสุกุลช้าง เวลา 09.00 – 15.00 น. การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งร่วมกับช้าง พระสงฆ์ 29 รูป เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานวันช้างไทย พิธีฮ้องขวัญ/ผูกขวัญช้าง และเวลา 10.15 น. การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 829 322


Top