ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที ประเพณีลอยกระทงจังหวัดตาก

12 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รายละเอียด

ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที เมื่อวิถีชีวิตของชาวตากมีความผูกพันกับ “สายน้ำแห่งราชา” ผนวกเข้ากับคติความเชื่อและความกตัญญูรู้คุณต่อสายน้ำ ก่อเกิดประเพณีจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนตั้งแต่อดีตเป็น “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง” ที่นำวิถีบรรพชนมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อและหลักศสานา เกิดเป็นประเพณีที่ร้อยรักรวมใจคนเมืองตากให้เป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมกันจัดทำกระทงเพื่อนำไปลอยเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการลอยทุกข์โศกโรคภัยให้พ้นไปจากตนเอง และขอขมาที่ได้อาศัยแม่น้ำและทิ้งของเสียถ่ายเทสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำปิง โดยใช้โอกาสนี้ในการพบปะพูดคุยจัดกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน จนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดตากและประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานรางวัลและพระราชทานกระทงมาร่วมสืบสานประเพณีกับชาวตาดมาโดยตลอด องค์ประกอบของการจัดงานภายใต้แนวคิด “ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที” มีองค์ประกอบสำคัญแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบดังนี้ องค์ที่1 “ร่มเย็นด้วยพระบารมี ปกเกศีของชาวตาก” องค์ที่2 “ราชันย์แห่งธารา นามมหาภูมิพล” องค์ที่3 “ประทีบทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที” ในแต่ละองค์ มีองค์ประกอบดังนี้ องค์ที่1 “ร่มเย็นด้วยพระบารมี ปกเกศีของชาวตาก” เป็นการสื่อแนวคิด พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีน้ำพระทัยยิ่งใหญ่ โดยแผ่ “พระบารมีปกเกล้าชาวตาก” ให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้พระบรมโพธิสมภาร ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เกี่ยวข้องกับพสกิกรชาวตาก ทั้งพระราชกรณียกิจและเสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรจังหวัดตาก เป็นต้น องค์ที่2 “ราชันย์แห่งธารา นามมหาภูมิพล” เป็นการสื่อแนวคิด พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีสมญานาม “พระทหากษัตริย์แห่งสายน้ำ”ผู้ทรงวางรากฐานการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำให้มั่นคง และพระมหากรุณาธิคุณทรงพระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อ“เขื่อนภูมิพล” หรือ “เขื่อนของพ่อ” ยังประโยชน์นานับประการต่อชาวตากและคนไทยนั่นคือสิ่งสำคัญที่เขื่อนความผูกพันระหว่างพระองค์และพสกนิกรชาวจังหวัดตากไว้ตลอดมาและตลอดไป องค์ที่3 “ประทีบทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที” เป็นการสื่อแนวคิด พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อต่อการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตากโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงสายประทีปพันดวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานรางวัลและพระราชทานกระทงมาร่วมสืบสานประเพณีกับชาวตากตั้งแต่ปี พ.ศ 2540 เป็นต้นมา โดยการนำเสนอในองค์ที่3 “ประทีบทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที”มีการแบ่งออกเป็น 3องค์ประกอบย่อย เพื่อเล่าถึงประวัติการเกิดประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงในแต่ละยุคที่ผ่านมา โดยแบ่งจากลักษณะการใช้วัสดุทำกระทงสาย ประกอบด้วย ยุคที่1 ชื่อ “ ประทีปทองส่องธารา ” ยุคที่2 ชื่อ “ บูรพประทีป ” ยุคที่3 ชื่อ “ประทีปพันดวง ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานตาก โทร.0 5551 4341-3, 0 5551 4344


Top