สมิหลา มิวสิค เฟสติวัล

31 มีนาคม 2560 - 1 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

“สมิหลา มิวสิค เฟสติวัล”  

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว        และมีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยในปี 2560 จังหวัดสงขลาได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยว     ของจังหวัดสงขลา ฝ่ายกิจกรรม ททท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่องาน “สมิหลา มิวสิค เฟสติวัล”     เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประเทศ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริเวณหาดสมิหลา ซึ่งจะช่วย      สร้างรายได้และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงานและโดยภาพรวม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว    ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุมเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงานและโดยภาพรวม


กิจกรรมภายในงาน

1.การแสดงดนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2560
-เบน ชลาทิศ
-วง NUVO
-The Palace & ปุ๊ อัญชลี
-Snapper Town

วันที่ 1 เมษายน 2560
-The Parkinson
-บุรินทร์
-ตี๊นา คริสติน่า อากีล่าร์
-วง Mild

2.การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกและอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา   

3.การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสงขลา
-สาธิตการทอผ้า 
-สาธิตการทำขนมโค 
-สาธิตการแล่ปลากระพง 
-สาธิตการเฉาะตาล/ปาดตาล 
-สาธิตการวาดภาพเหมือน

***************************Top