งานวันผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิ

1 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

การประกวด และ จำหน่ายผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีรสชาติดีของ อำเภอทองผาภูมิ  อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ส้มโอ  ลองกอง สละ สะตอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ โทรศัพท์ 0 3459 9055


Top