ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

16 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายละเอียด

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ ท้องถิ่นโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน - การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ  เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOPการแข่งขันจุดบั้งไฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266 เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1231


Top